Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/xsofte0/domains/iforex.lt/public_html/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 104
Jungtin?s Amerikos Valstijos - Forex - Forex

Jungtin?s Amerikos Valstijos

Existing Home sales

Existing Home sales - jau pastatyt? parduot? nam? skai?ius (iskyrus naujos statybos). Aktyvumas antrin?je nekilnojamojo turto rinkoje signalizuoja apie ekonomikos vystym?si ir gyventoj? pajam? b?sen?. Esam? nam? pardavimai sudaro didi?j? dal? vis? pardavim? nekilnojamojo turto rinkoje ir tod?l turi daugiau ?takos forex rinkai nei nauj? nam? [...]

Employment Cost Index

Employment Cost Index darbo j?gos vert?s indeksas, parodo darbo umokes?io poky?ius priva?iame ir valstybiniame sektoriuose. Skelbiami duomenys naudojami kaip infliacini? proces? alies ekonomikoje indikatorius. Kai ?mon?s daugiau moka darbuotojams, padid?jusios s?naudos paprastai perduodamos vartotojui. Employment Cost Index reikm? skelbiama [...]

Core Durable Goods Orders

Durable goods orders - is indikatorius rodo alies gamintojams pateikt? ilgalaikio vartojimo preki? usakym? apimtis, iskyrus transporto usakymus. Indikatorius yra svarbus forex rinkai. Usakym? skai?iaus padid?jimas rodo gamintoj? veiklos aktyv?jim? ir yra teigiamas veiksnys ekonomikos vystymuisi ir nacionalin?s valiutos kurso augimui. Kartu [...]

Crude Oil Inventories

Crude Oil Inventories naftos atsarg? lygis. Kiekvien? tre?iadien? JAV Energetikos departamentas skelbia savaitinius naftos atsarg? duomenis. ie duomenys turi ?takos naftos produkt? kainai, kuri daro ?tak? infliacijai, taip pat daro poveik? daugeliui pramon?s ak? augimui, kurios priklauso nuo naftos gamini?. Nors tai JAV rodiklis, jis daro [...]

CB Consumer Confidence

CB Consumer Confidence - vartotoj? pasitik?jimo indeksas. Tai yra suminis indeksas, sudarytas i keli? rodikli?, atspindin?i? vartotoj? nuotaikas. I jo sprendiama, kaip gyventojai vertina dabartin? ekonomikos b?kl? ir jos perspektyvas, ar ketina didinti vartojim? ir pan. Indeksas skai?iuojamas nuo 1967 met? ir yra vienas svarbiausi? JAV [...]

Construction spending

Construction spending - statyb? ir renovacij? ilaidos. Indikatorius ireikiamas kaip indeksas ankstesnio periodo atvilgiu ir kaip absoliuti statybos ilaid? dydio reikm?. Indikatorius itin jautrus pagrindini? pal?kan? norm? poky?iams, kadangi statyboms b?tina paimti kreditus i bank?. ie duomenys d?l nekilnojamojo turto rinkos ypatum? yra [...]

Chicago PMI

Chicago PMI - ?ikagos Pirkim? Vadybinink? Asociacijos verslo aktyvumo indeksas sudaromas pagal ?ikagos pirkim? vadybinink?, pramon?s sferoje, apklausos rezultatus. is indeksas susij?s su gamybos usakym?, gaminamos produkcijos kain? bei preki? atsarg? sand?liuose b?sena ir apima tik vien? region? - Mi?igano, Ilinojaus ir Indianos valstijas. [...]

Capacity Utilization Rate

Capacity Utilization Rate - paj?gum? inaudojimo koeficientas. is rodiklis nustato alies ekonomikos gamybos potencialo panaudojimo laipsn?. Matuoja, kokiu intensyvumu kapitalas panaudojamas gamybai. i panaudojimo norma kyla ir smunka kartu su ekonomikos ciklu. Did?jant gamybai, did?ja paj?gum? inaudojimas. Didesnis nei prognozuota rodiklis [...]

Business inventories

Business inventories - pagamint? preki? bei pusfabrika?i? atsargos sand?liuose. Egzistuoja toks d?sningumas: atsarg? did?jimas per kelis m?nesius gali liudyti apie esamus s?stingius ekonomikoje. io rodiklio skelbimas ribotai ?takoja forex rink?. Business inventories rodiklio augimo reikm? neigiamai ?takoja dolerio kurs?. Jo reikm? skelbiama [...]

Building permits

Building permits indikatorius parodo leidim? kiek? nauj? nam? statyboms. Indikatorius yra itin jautrus pagrindini? pal?kan? norm? poky?iams, kadangi statyboms b?tina paimti kreditus i bank?. ie duomenys d?l nekilnojamojo turto rinkos ypatum? yra s?lygojami sezonini? svyravim?. Statyb? procesas yra tiesiogiai susij?s su gyventoj? pajam? pad?timi. [...]
2024 iForex.lt | Turinys | Forex Bonusai | Forex Brokeriai | Kontaktai
Patalpinta : Link. Dėkojame: Link | Link