Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/xsofte0/domains/iforex.lt/public_html/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 104
- Forex

Forex žodynas

Arbitražas (Arbitrage) – vienos valiutos pozicijos atidarymas (uždarymas) ir tuo pa?iu metu tos pa?ios valiutos pozicijos uždarymas (atidarymas) kitoje (surištoje) rinkoje, norint gauti peln? d?l kain? skirtumo rinkoje.

Ask (Ask price) – kaina, pagal kuri? bankas/brokeris parduoda klientui finansin? instrument?.

Bazin? valiuta (Base currency) – pirmoji valiuta valiutin?je poroje.

Bazinis taškas (Basis point) – viena šimtoji procento dalis (naudojamas CB procentini? norm? atžvilgiu).

Bazin? norma – procento norma, kuri? bankai ima iš savo labiausiai moki? korporatyvini? klient?.

Juostinis grafikas (bar chart) – kain? poky?i? vaizdavimas per laiko vienet? (period?) stulpelin?s diagramos pavidalu. Keturios stulpelio kainos reikšm?s: Open (atidarymas), High (maksimumas), Buy limit (Pirkimo riba) – nurodymas pirkti valiut? už žemesn? kurs? nei esantis rinkoje esamu laiku.

Buy stop – nurodymas pirkti valiut? už aukštesn? kurs?, nei esantis rinkoje esamu laiku.

Balansas (Balance) – prekybos s?skaitos suma po paskutinio sandorio ?vykdymo.

Bid (Bid Price) – kaina, už kuri? bankas/brokeris iš kliento perka finansin? instrument?.

Brokeris (Broker) – tarpininkas, kuris kliento pavedimu vykdo prekybines operacijas ir gauna už tai komisinius.

Bulius (Bull) – rinkos dalyvis, manantis, kad tam tikro finansinio instrumento kainos kils, ir vykdantis atitinkam? prekybin? operacij?.

Buli? rinka (Bull market) – rinka, charakterizuojama kain? augimu (kurso).

Gr?žtamasis patikrinimas (back testing) – didelio istorini? kain? duomen? kiekio naudojimas siekiant nustatyti prekybin?s sistemos efektyvum?.

Bendrasis vidaus produktas (BVP)(Gross Domestic Product – GDP) – šalyje pagamint? preki? ir paslaug? savikaina.

Bendrasis nacionalinis produktas (BNP) (Gross National Product – GNP) – bendrasis vidaus produktas plius pelnas, gautas iš investicij? arba darb?, ?vykdyt? užsienyje.

Valiuta (Currency) – bet kokia pinig? forma, išleista valstyb?s arba centrinio banko, naudojama kaip teis?ta mok?jimo priemon?.

Valiutos kursas – valiutos vert?, išreikšta kitos valiutos vienetais per pirkimo-pardavimo sandorius.

Valiutos pora (Currency pair) – dvi valiutos, iš kuri? sudaryta kotiruot? Forex valiutos rinkoje, pavyzdžiui, EUR/USD.

Valiutos keitimas (Forex, FX) – vienu metu vienos valiutos pirkimas ir kitos pardavimas.

Valiutos rizika (Currency risk) – vienu metu vienos valiutos pardavimas ir kitos pirkimas.

Svyruojanti marža (variation margin) – l?šos, kurias brokerio nurodymu klientas turi pervesti kaip garantij?. Šis terminas paprastai naudojamas papildomoms l?šoms, kuria klientas turi ?nešti d?l nepalankaus rinkos jud?jimo.

Pasverti slankieji vidurkiai (Weighted moving average) – slankieji vidurkiai, kurios apskai?iuojant kiekvienai kainos reikšmei suteikiamas svoris. Paprastai pa?iam paskutiniam rodikliui suteikiamas didelis svoris.

Nebiržin? rinka (over the counter – OTC) – terminas naudojamas apib?dinti sandorius, sudaromus ne biržoje.

Vienos dienos periodas (Intra-day) – bet koks laiko periodas, trumpesnis už dienos.

Vienos dienos prekiautojas. (Day trader) – rinkos dalyvis, kuris rinkoje atidaro ir uždaro pozicijas biržos sesijos metu ir nepalieka atidaryt? pozicij? tarp sesij?.

Elioto bang? analiz? (Elliott Wave Analysis) – finansini? rink? technin?s analiz?s metodas, paremtas Elioto bang? teorija.

Augimo tendencija (Uptrend) – kain? augimas, lydimas augan?i? maksim? ir/ar minim? atsiradimu.

Skai?iuojamoji valiuta (Counter currency) – antra valiuta poroje.

Priešpriešinis sandoris (offsetting transaction) – sandoris, kuriuo siekiama pašalinti arba sumažinti dal? arba vis? rinkos rizik? atidarytai pozicijai.

Prekybos laikas, prekybos sesija – laiko intervalas, kurio metu vykdoma prekyba pagal konkret? kontrakto tip?.

S?skaitos išrašas (Statement Account) – dokumentas (tvirta arba elektronin? kopija), kuriame yra duomenys apie Kliento ?vykdytas operacijas ir s?skaitos b?kl? už tam tikr? period?.

Grafikas (Chart) – grafinis nustatyto finansinio aktyvo kainos (kurso) poky?io vaizdavimas.

Atsiskaitymo data (Value date) – data, kuri? finansinio sandorio pus?s sutaria ?vykdyti savo ?sipareigojimus, t. y. ?vykdyti mok?jimus.

Sandorio data (Transaction date) – sandorio ?vykdymo data.

Dviguba virš?n? (Double top) – toks kain? jud?jimas, kai kainos dukart pakyla iki dviej? vienod? maksimum?. Išoriškai primena „M“.

Dvigubas dugnas (Double bottom) – (paprastai) oficialus ty?ia pervertinant, valiutos keitimo kurso mažinimas vykdomas valstybini? organ?.

Dvipus? kotiruot? (keitimas) (Two-way price) – Forex rinkoje dviej? kain? nustatymas valiutai: valiutos pirkimo ir pardavimo kainos.

Devalvacija (Devaluation) – (dažniausiai) oficialus valiutos keitimo kurso mažinimas ty?ia pervertinant, vykdomas valstybini? organ?.

Depozitas (Deposit) – l?šos, perkeltos ? Kliento s?skait?.

Derivatyvas (Derivative) – kontraktas, kurio kaina kei?iasi kartu su surišto ar bazinio vertybinio popieriaus, fj??erso ar kito fizinio instrumento kaina. Labiausiai paplit?s instrumentas – opcionas.

Deficitas (deficit) – neigiamas mok?jimo balansas.

Diapazonas (Range) – atstumas tarp aukš?iausios ir žemiausios kainos per duot?j? sesij?.

Divergencija (Divergence) – dispersija – situacija, kurioje du ar daugiau indeks? grafik? duoda sklaid? su kain? grafiku.

Ilga pozicija (Long position) – prekybos pozicija, kurios pelnas auga augant rinkos kainai.

Dienos ?sakymas (End of day order – EOD) – ?sakymas pirkti (parduoti) valiut? už nustatyt? kain? dienos prekybos metu.

Euras (Euro) – vieninga Europos valiuta, ?vesta 1999 metais ir pakei?ianti daugumos Europos šali?, ?einan?i? ? Europos S?jung?, nacionalines valiutas.

Europos centrinis bankas (European Central Bank, ECB) – centrinis Europos S?jungos bankas, ?kurtas leisti eur?.

Uždaryta pozicija (Closed position) – rinkos pozicija, pagal kuri? buvo atliktas atvirkštinis sand?ris ir ?vykdytas atitinkamas pelno/nuostolio skai?iavimas.

Kain? atotr?kio užpildymas (Filling in the gap) – procesas kain? vakuumo užpildymui, kuris atsirado d?l kain? atotr?kio.

Apsauginis stop-?sakymas (Protective stop) – ?sakymas, kuriuo pagal treiderio nustatyt? kain? automatiškai uždaromas sand?ris.

Poliariškumo pakeitimas (?hange of polarity) – procesas, charakterizuojamas pardav?j? ir pirk?j? aktyvumo poky?iu, kurio metu palaikymo ir pasipriešinimo lygiai susikei?ia vietomis.

Santykin?s j?gos indeksas (Relative Strength Index) – kiekybinis rodiklis, rodantis uždarymo kain? augimo santyk? su kain? maž?jimu per tam tikr? laiko tarp?. Išpl?totas U. Valderio.

Vartotoj? / techninis indikatorius (Indicator, custom/technical) – matematin? finansinio instrumento kain? ir/arba apim?i? išraiška siekiant prognozuoti b?simus kain? poky?ius. Technini? indikatori? signal? pagrindu priimami sprendimai d?l to, kada atidaryti ar uždaryti pozicij?.

Intervencija (Intervention) – centrinio banko aktyvus kišimasis ? rink?, siekiant pakeisti tam tikros valiutos kurs?.

Infliacija (Inflation) – ekonomikos b?kl?, kai vartojimo preki? kainos auga, o vartotoj? perkamoji galia maž?ja.

Pradin? marža (Initial margin) – užstatas, rinkos dalyvi? ?nešamas pozicijos atidarymui. Marža skirta garantuoti ?sipareigojim? vykdym?.

Kabelis (Cable) – valiutos poros kursas GBP/USD (žarg.).

Kivi (Kiwi) – Naujosios Zelandijos dolerio pavadinimas treideri? žargonu.

Kliringas, Atsiskaitymas (Clearing) – sandorio savitarpio atsiskaitym? užbaigimas.

Komisija (Commission) – komisinis atlygis, kur? ima brokeris (ar kitas tarpininkas) už Kliento vardu vykdom? operacij?.

Konsolidacija (?onsolidation) – toks horizontalaus kain? poky?io periodas siauroje kain? juostoje, po kurio t?siasi prieš tai buvusi rinkos tendencija.

Kontraktas (Contract) – standart? priimta sandorio visuma.

Trumpoji pozicija (Short position) – pozicija, kurios pelnas auga maž?jant rinkos kainai. Kai atidarant pozicij? rinkos dalyvis parduoda bazin? valiutos por?, sakoma, kad jis užima trump?j? pozicij?.

Korekcija, Korekcijos periodas (Retracement, Correction) – priešingas kain? jud?jimas arba kainos atsitraukimas nuo buvusio maksimumo ar minimumo, išreikštas procentais.

Kotiruot? (Quote, Quotation) – nurodoma rinkos kaina. Ji sudaryta iš dviej? skai?i? (Bid/Ask), vienas iš j? rodo tam tikro finansinio aktyvo pirkimo kain?, o kitas – pardavimo kain?, esamu laiko momentu.

Kredito svertas (Leverage) – sandorio apimties santykis su b?tinu garantijos dydžiu

Kryžmin? valiutos pora, Kryžminis kursas (Cross currency pairs, Cross-Rate) – dviej? valiut? keitimo kursas, kai nei viena valiuta n?ra JAV doleris, pavyzdžiui, EUR/GBP.

Žiedinis sand?ris (Round trip) – vienodo valiutos kiekio pirkimas, o paskui pardavimas arba atvirkš?iai (pardavimas – paskui pirkimas).

Pardavim? kulminacija (Selling climax) – staigus rinkos kritimas po ilgo kain? maž?jimo periodo su s?lyga, kad po tokio kritimo rinka pasisuka žemyn.

Kursas (Rate) – vienos valiutos kaina, išreikšta kitos valiutos vienetais.

Likvidacija (Liquidation) – esamos pozicijos uždarymas ?vykdant priešing? sandor?.

Likvidumas (Liquidity) – rinkos stabilumo charakteristika. Rinka skaitoma likvidi, jei ?vykdytas joje stambus sandoris stipriai neveikia kain? poky?io.

Ribinis nurodymas (Limit order) – nurodymas pirkti ar parduoti valiut? už nustatyt? kain? arba geresn? kain?. Ribinis nurodymas b?na dviej? tip? – Day ir GTS (Good Till Cancel).

Stulpelin? diagrama (Bar chart) – kain? grafiko tipas, kurio kiekvienas elementas parodo keturias pagrindines kainas: kainos maksimumas ir minimumas, kuri? pagrindu vaizduojama vertikali riba, o taip pat atidarymo ir uždarymo kainos, kurios pažymimos atitinkamai iš kair?s ir dešin?s nuo vertikalios ribos.

Krypties linija (Trendline) – linija kain? grafike, jungianti augan?ius arba maž?jan?ius maksimumus.

Kaklo linija (Neckline) – linija, jungianti pe?ius kain? grafiko modelyje „Galva ir pe?iai“. Jei kainos išeina už šitos linijos rib?, tai yra signalas treideriams: žemiau linijos tiesiame modelyje – signalas „meškoms“, o aukš?iau linijos apverstame modelyje – signalas „buliams“.

Lotas (Lot) – sandorio dydis ir mato vienetas. Sandorio dydis išreiškiamas sveiku arba trupmeniniu lot? skai?iumi.

Klaidingas prasilaužimas (False breakout) – trumpalaikis finansinio aktyvo kain? (kurso) jud?jimas per tam tikr? s?lygin? rib? (buvusi virš?n? ar dugnas, konsolidacijos lygis), o paskui gr?žimas ? priešing? pus?.

Marža (Margin) – b?tina priemoni? apimtis, ?nešta rinkos dalyvio prekybos operacijoms vykdyti.

Maržin? prekyba (Margin trading) – Kliento vykdomos prekybos operacijos finans? rinkose, naudojant maržin? s?skait?, atidaryt? pas broker? (margin account). Vertybini? popieri? pirkimo operacij? su maržine s?skaita sudaro tai, kad klientas dal? sandorio apmoka savo pinigin?mis l?šomis (?neša garantij? – margin), o likusiai sumai brokeris suteikia kredit? su kreditiniu svertu.

Rinkos formuotojas (Market maker) – stamb?s bankai ir finansin?s kompanijos, nustatan?ios esam? valiutos kurs? d?l savo operacij? reikšmingos dalies bendroje rinkoje.

Rinkos nurodymas (Market order) – nurodymas delsiant pirkti/parduoti valiut? pagal esan?ia šiuo momentu kain?.

Lokys (Bear) – rinkos dalyvis, manantis, kad tam tikro finansinio instrumento kaina maž?s ir vykdantis atitinkam? prekybin? operacij?.

Loki? rinka (Bear market) – rinka, išsiskirianti palaipsniui maž?jan?iomis kainomis per tam tikr? laiko period?.

Tarpbankin? norma (Interbank rates) – valiut? kainos atžvilgiu viena su kita, skelbiamos tarp stambi?j? bank?.

Priemoka (premium) – skirtumas valiutos rinkoje, kurio dydžiu išankstin? (forward) arba fj??erin? (future) kaina viršija spotin? (spot) kain?.

Paskyrimas (accrual) – proporcinis premijos priskyrimas arba surinkimas išankstiniams valiutos sandoriams, kurie turi tiesiogin? ryš? su depozitini? main? sandoriais (žr. „Procentinis arbitražas“) konkretaus sandorio laikotarpiu.

B?tinoji marža (Necessary Margin) – tai suprantama kaip l?š? suma, reikalinga bet kurio finansinio produkto pozicijos atidarymui ir atidarytos pozicijos palaikymui.

Nerealizuotas pelnas arba nuostolis (Unrealized gain/Loss) - atidarytos pozicijos pelnas arba nuostolis, treiderio apskai?iuotas pagal esam? valiutos kurs? poky?ius. Tampa realizuotu pelnu (nuostoliu), kai uždaroma pozicija.

Neto pozicija, tuš?ia pozicija (Net position) – parduotos (nupirktos) valiutos kiekis, neuždarytas priešingais sandoriais.

Apatinis spyruokliavimas (Spring) – vieno iš „buli?“ signal? pavadinimas, kain? prasiveržimas per apatin? horizontali? stagnacijos juost? ir toliau sekantis kain? kilimas aukštyn, aukš?iau palaikymo srities.

Nemaž?janti tendencija (Downtrend) – finansinio aktyvo laipsninis kain? (kurso) maž?jimas tam tikrame laiko periode.

Apr?pinimas (Collateral) – aktyvios l?šos, tarnaujan?ios kaip garantija ?sipareigojimams vykdyti.

Nuvert?jimas, sumaž?jimas (Depreciation) – sumaž?jimas, valiutos kurso kritimas d?l rinkos proces?.

Stagnacijos sritis arba juosta (Congestion zone or band) – maži kain? svyravimai siauros horizontalios juostos ribose.

Apsisukimas (Turnover) – vis? ?vykdyt? sandori? atsipirkimo kaina, išreikšta pinigais, už nagrin?jam?j? laiko period?.

Pirmaujantys (Pagrindiniai) rodikliai (Leading indicators) – duomenys, pagal statistik? prognozuojantys rinkos ir ekonomikos elges?.

Pasirinkimo kontraktai (Options Contract) – sutartis d?l teis?s pirkti/parduoti aptart? preki? kiek? už nustatyt? kain? per nustatyt? laikotarp?.

Nurodymas (Order) – Kliento nurodymas uždaryti arba atidaryti pasirinkto finansinio instrumento nustatyto dydžio pozicij?.

Osciliatorius (Oscillator) – terminas, naudojamas finansini? rink? technin?je analiz?je: tempo kreiv?, kuri svyruoja apie nulin? linij? (arba tarp 0 ir 100%), techninis indikatorius, parodantis rinkos perpirkimo arba perpardavimo b?kl?. Osciliatoriui pasiekus maksimali? reikšm?, rinka b?na perpirkimo b?kl?je, minimali? – perpardavimo b?kl?je.

Atšokimas (Rebound) – rinkos kain? jud?jimo krypties pasikeitimas po to, kai ilgalaik? j? augimo ar kritimo tendencija prived? prie to, kad rinkos dalyviai laiko susidariusius kain? lygius per daug aukštais ar žemais.

Ilgos pozicijos atidarymas (Going long) – finansinio aktyvo pirkimas (akcij?, preki? ar valiutos) su tikslu investuoti arba spekuliuoti.

Trumpos pozicijos atidarymas (Going short) – finansinio aktyvo pardavimas (akcij?, preki? ar valiutos) su tikslu investuoti arba spekuliuoti.

Pozicijos nebuvimas (Square) –atidarytos treiderio pozicijos nebuvimas, laikantis nupirkt? ir parduot? preki? ar valiut? apim?i? lygyb?s.

Valiutos pora (Currency pair) – dvi valiutos kotiruot?je keitimo rinkoje.

Perpirkimas (Overbought) – rinkos situacija po staigaus kilimo, kurios metu galimas koreguojan?io kritimo vykdymas.

Pozicijos perk?limas (Roll-over, Overnight) – valiutos keitimo pozicijos perk?limo kitai dienai procesas.

Revalvacija (Revaluation) – valiutos kurso augimas d?l Centrinio banko veiksm?.

Perpardavimas (Oversold) – rinkos situacija po staigaus kritimo, kurios metu galimas koreguojan?io kilimo vykdymas.

Susikirtimas (Crossover) – rinkos indikatori? susikirtimas iš apa?ios ? virš?, arba iš viršaus ? apa?i?. Pirmasis susikirtimas vadinamas „buli?“, antrasis – „loki?“.

Pipsai (žarg.) – treideris, kuris uždirba iš maž? (minimali?) kain? (kurso) poky?i?.

Plaukiojantis pelnas arba nuostolis (Floating profit or the loss) – galimas atidarytos pozicijos pelnas arba nuostolis prie esamo kurso.

Parama (Support) – kain? lygis, kuriam esant aktyv?s pirkimai gali pristabdyti tendencij? arba apsukti j? link did?jimo.

Patvirtinimas (Confirmation) – žodinis, rašytinis ar elektroninis patvirtinimas d?l atlikto sandorio.

Pozicija (Position) – bendras vienos šalies valiutos kiekis, ?sigytas arba buv?s rinkos dalyvio nuosavybe.

Pozicija „flat/square” (position “flat/square”) – pilnai kompensuota pozicija, vienodo tos pa?ios valiutos kiekio pirkimas ir pardavimas.

Politin? rizika (political risk) –nepalankaus poveikio treiderio pozicijai rinkoje tikimyb? d?l valstyb?s politikos pasikeitimo.

Fibona?i seka (Fibonacci Sequence) – skai?i? seka, gauta ital? matematiko Leonardo Fibona?i. Skai?i? duomenys pla?iai vartojami technin?je analiz?je norint nustatyti ?vairi? kain? lygius.

Pristatymas (Delivery) – toks sand?ris Forex rinkoje, kurio metu vyksta realios prek?s ar valiutos perdavimas pardav?jo pirk?jui.

Pelnas (Profit) – prekybos sand?rio pajam? viršijimas virš jo išlaid?.

?sakymas, galiojantis iki atšaukimo (GTC) – ?sakymas pirkti arba parduoti už nurodyt? kain?. Lieka galiojantis iki atšaukimo arba ?vykdymo.

?sakymas, atšaukiantis kit? ?sakym? (GTC) – tai iš esm?s du ?sakymai, ?vykdžius bent vien?, antrasis automatiškai anuliuojamas.

Prasilaužimas, pramušimas (Breakout) – palaikymo ar pasipriešinimo lygio susikirtimas.

Prognoz? (Forecast) – b?simos tendencijos ?vertinimas, naudojant prieinamos informacijos tyrimus ir analiz?.

Paprastas slenkantis vidurkis (Simple moving average) – vidutin? kain? reikšm? per tam tikr? period?, iš kurio atimami patys seniausi duomenys, kai gaunami nauji.

Pipsas (Pip, point, tick) – minimalus valiutos kainos poky?io dydis. Paprastai tai antrasis arba ketvirtasis dešimtainis ženklas po kablelio, tai yra atitinkamai 0,01 arba 0,0001.

Kontrakto dydis (Contract Size) – prekyba vykdoma kontraktais, turin?iais standartin? dyd?.

Spraga (Gap) – situacija, kada finansinio aktyvo kaina atidarant prekybos sesij? skiriasi nuo kainos, užfiksuotos uždarant prieš tai buvusi? sesij?; tuo metu atsiranda neužpildytas kain? diapazonas.

Ralis (Rally) – veržlus kain? (kurs?) augimas finans? rinkose.

Reakcija (Reaction) – kain? (kurs?) jud?jimas prieš viešpataujan?i? tendencij? finans? rinkoje.

Rizika (Risk) – polinkis poky?iui, kurio tikimyb? nežinoma. Dažniausiai vartojama neigiama prasme, norint pažym?ti nepalanki? poky?i? at?jimo tikimyb?.

Augimas (Appreciation) – vienos ar kitos valiutos paklausos did?jimas rinkoje ir, tokiu b?du, jos pozicijos ?tvirtinimas.

Svisi (Swissy) – dileri? žargonu taip vadinamas Šveicarijos frankas.

Laisvos l?šos (Cleared funds) – l?šos, skirtomis sandori? sudarymui, kuriomis disponuoja rinkos dalyvis.

Svopas (Swap) – pirkimas ir pardavimas vienu metu to pa?io kiekio nustatytos vliutos kiekio su skirtingomis keitimo datomis.

Sandoris (Tomorrow next (tom/next)) – valiutos pirkimas ir tuo pat metu pardavimas numatant pristatym? sekan?iai dienai.

Sandoris pagal pasi?lyt? kain? („Hit the bid”) – valiutos pirkimas (pardavimas) už t? kain?, kuri buvo pasi?lyta.

Apsigr?žimo sesija (Reversal session) – sesija, kurios proceso metu pasiekiamas naujas kain? minimumas, o uždarymo sesijos kaina tuo metu yra aukštesn? už paskutin?s sesijos uždarymo kainas. Ir atvirkš?iai – pasiekiamas naujas kain? maksimumas, o sesijos uždarymo kaina yra žemesn?, nei paskutin?s sesijos.

Maž?jan?io kain? diapazono sesija (Inside session) – sesija, kurios metu kainos svyruoja siauresniame kain? diapazone, nei paskutin?s sesijos kain? diapazonas.

Valiutos simboliai (Currency symbols) – valiut? žym?jimas trimis raid?mis Forex rinkoje ir apskritai finansiniuose dokumentuose: AUD – Austrijos doleris, CAD – Kanados doleris, EUR – euras, JPY – Japonijos jena, GBP – Didžiosios Britanijos svaras sterlingas, CHF – Šveicarijos frankas.

Pasipriešinimas (Resistance) – kainos lygis, kuriam esant, J?s? nuomone gali ?vykti pardavimas.

Neatid?liotinas valiutos keitimo sandoris (Spot) – sandoris, kuris vykdomas nedelsiant, ta?iau pinig? perdavimas paprastai ?vyksta po dviej? dien? nuo min?to sandorio sudarymo.

Neatid?liotina valiutos keitimo sandorio kaina (Spot price) – esama rinkos kaina. Atsiskaitymai pagal tokius sandorius paprastai ?vyksta per dvi darbo dienas po sandorio sudarymo.

Spredas (Spread) – skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainos.

Atsiskaitymo terminas (maturity) – tiekimo arba finansinio instrumento galiojimo terminas.

Sterlingas (Sterling) – taip treideri? žargonu vadinamas Didžiosios Britanijos svaras sterlingas.

Transakcijos kaina (transaction cost) – finansinio instrumento pirkimo ar pardavimo kaina.

Stop-Out – s?skaitos b?kl?, kada Klientas praranda galimyb? valdyti savo s?skait?, o jos viena ar kelios atidarytos pozicijos priverstinai uždaromos esant bet kuriai artimiausiai prieinamai kainai, kad b?t? išlaikytas teigiamas s?skaitos balansas. Stop Out ?vyksta, kai procentinis s?skaitos b?kl?s rodiklis (Margin Level) pasiekia reikšm? 30% ir mažiau.

Stop-loss nurodymas (Stop-loss order) – nurodymas pirkti ar parduoti valiut? už fiksuot? arba žemesn? kain?. Šis nurodymas paprastai pateikiamas nuostoliams apriboti, tuo atveju jei rinka pajud?jo priešinga nei tik?tasi kryptimi.

Saugojimas užmokestis (Storage) – tai mokestis už pozicijos perk?lim? nak?iai (overnight). Jis gali b?ti tiek teigiamas (t. y. pridedamas prie prekybos s?skaitos), tiek neigiamas (nurašomas nuo s?skaitos). Mokes?io dydis priklauso nuo šali?, pagal kuri? valiutas ?vykdytas sandoris, procentin?s normos skirtumo.

Sandorio šalis (counterparty) – vienas iš finansinio sandorio dalyvi?.

Vykdymo kaina (Strike Price) – suprantama kaip kaina, už kuri? opciono savininkas gali realizuoti savo teis? pirkti/parduoti biržos prek?.

Pardavimo riba (Sell limit) – nurodymas parduoti valiut? už aukštesn? kurs?, nei yra rinkoje esamu momentu.

Pardavimo sustabdymas (Sell stop) – nurodymas parduoti valiut? už mažesn? kurs?, nei yra rinkoje esamu momentu.

Tendencija (Trend) – pagrindin? rinkos jud?jimo kryptis.

Elioto bang? teorija (Elliot wave theory) – kain? jud?jimo analiz?s ir prognozavimo sistema, paremta R. N. Elioto teorija. Pagrindin? pad?tis: kain? jud?jimas pagrindin?s tendencijos kryptimi vyksta penkiomis bangomis, po to seka trys koreguojan?ios bangos.

Technin? analiz? (Technical analysis) – situacijos finans? rinkose vystymosi prognozavimo metodas, analizuojami finansini? aktyv? kain? grafikai ir technini? indikatori? parodymai.

2024 iForex.lt | Turinys | Forex Bonusai | Forex Brokeriai | Kontaktai
Patalpinta : Link. DÄ—kojame: Link | Link