Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/xsofte0/domains/iforex.lt/public_html/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 104
Chicago PMI - ?ikagos Pirkim? Vadybinink? Asociacijos verslo aktyvumo indeksas - Forex

Chicago PMI

JAV ekonomikos naujienosChicago PMI - ?ikagos Pirkim? Vadybinink? Asociacijos verslo aktyvumo indeksas sudaromas pagal ?ikagos pirkim? vadybinink?, pramon?s sferoje, apklausos rezultatus. is indeksas susij?s su gamybos usakym?, gaminamos produkcijos kain? bei preki? atsarg? sand?liuose b?sena ir apima tik vien? region? – Mi?igano, Ilinojaus ir Indianos valstijas. Skai?iai, esantys emiau 45-50, yra ekonomikos vystymosi temp? l?t?jimo indikatorius. Jis atidiai stebimas, kadangi yra spausdinamas neuilgo prie pasirodant Nacionalin?s Vadybinink? Asociacijos (NAPM) verslo aktyvumo indeksui. is indeksas gan reikmingai ?takoja forex rink?, kadangi gali informuoti apie tai, koks bus nacionalinio lygio (NAPM) verslo aktyvumo indikatorius. Indekso reikm?s augimas sukelia dolerio kurso augim?. Jo reikm? spausdinama paskutin? kiekvieno m?nesio darbo dien?.

Chicago PMI indekso poky?iai:

JAV Chicago PMI indekso poky?iai

Susiję įrašai

Existing Home sales

Existing Home sales - jau pastatyt? parduot? nam? skai?ius (iskyrus naujos statybos). Aktyvumas antrin?je nekilnojamojo turto rinkoje signalizuoja apie ekonomikos vystym?si ir gyventoj? pajam? b?sen?. Esam? nam? pardavimai sudaro didi?j? dal? vis? pardavim? nekilnojamojo turto rinkoje ir tod?l turi daugiau ?takos forex rinkai nei nauj? nam? [...]

Employment Cost Index

Employment Cost Index darbo j?gos vert?s indeksas, parodo darbo umokes?io poky?ius priva?iame ir valstybiniame sektoriuose. Skelbiami duomenys naudojami kaip infliacini? proces? alies ekonomikoje indikatorius. Kai ?mon?s daugiau moka darbuotojams, padid?jusios s?naudos paprastai perduodamos vartotojui. Employment Cost Index reikm? skelbiama [...]

Core Durable Goods Orders

Durable goods orders - is indikatorius rodo alies gamintojams pateikt? ilgalaikio vartojimo preki? usakym? apimtis, iskyrus transporto usakymus. Indikatorius yra svarbus forex rinkai. Usakym? skai?iaus padid?jimas rodo gamintoj? veiklos aktyv?jim? ir yra teigiamas veiksnys ekonomikos vystymuisi ir nacionalin?s valiutos kurso augimui. Kartu [...]

Crude Oil Inventories

Crude Oil Inventories naftos atsarg? lygis. Kiekvien? tre?iadien? JAV Energetikos departamentas skelbia savaitinius naftos atsarg? duomenis. ie duomenys turi ?takos naftos produkt? kainai, kuri daro ?tak? infliacijai, taip pat daro poveik? daugeliui pramon?s ak? augimui, kurios priklauso nuo naftos gamini?. Nors tai JAV rodiklis, jis daro [...]

CB Consumer Confidence

CB Consumer Confidence - vartotoj? pasitik?jimo indeksas. Tai yra suminis indeksas, sudarytas i keli? rodikli?, atspindin?i? vartotoj? nuotaikas. I jo sprendiama, kaip gyventojai vertina dabartin? ekonomikos b?kl? ir jos perspektyvas, ar ketina didinti vartojim? ir pan. Indeksas skai?iuojamas nuo 1967 met? ir yra vienas svarbiausi? JAV [...]

Komentuoti:

Vardas (privaloma):
E-paštas (neskelbiamas) (privaloma):

2024 iForex.lt | Turinys | Forex Bonusai | Forex Brokeriai | Kontaktai
Patalpinta : Link. Dėkojame: Link | Link