Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/xsofte0/domains/iforex.lt/public_html/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 104
- Forex

Capacity Utilization Rate

JAV ekonomikos naujienosCapacity Utilization Rate – paj?gum? inaudojimo koeficientas. is rodiklis nustato alies ekonomikos gamybos potencialo panaudojimo laipsn?. Matuoja, kokiu intensyvumu kapitalas panaudojamas gamybai. i panaudojimo norma kyla ir smunka kartu su ekonomikos ciklu. Did?jant gamybai, did?ja paj?gum? inaudojimas. Didesnis nei prognozuota rodiklis arba rodiklio reikm?s augimas per laik? traktuojamas kaip infliacinis, d?l kurio kyla pal?kan? normos ir smunka obligacij? kainos. ? rodikl? ekonomistai atidiai seka kaip infliacinio spaudimo enkl?. Lygis 85% liudija apie ger? balans? tarp ekonomikos augimo ir infliacijos lygio. io lygio virijimas sukelia infliacinius procesus alies ekonomikoje. Ribotai ?takoja forex rink?. Rodiklio augimas sukelia nacionalin?s valiutos brangim?. Indikatoriaus reikm? skelbiama kiekvieno m?nesio viduryje.

Capacity Utilization Rate rodiklio poky?iai:

Capacity Utilization Rate rodiklio poky?iai

Susiję įrašai

Existing Home sales

Existing Home sales - jau pastatyt? parduot? nam? skai?ius (iskyrus naujos statybos). Aktyvumas antrin?je nekilnojamojo turto rinkoje signalizuoja apie ekonomikos vystym?si ir gyventoj? pajam? b?sen?. Esam? nam? pardavimai sudaro didi?j? dal? vis? pardavim? nekilnojamojo turto rinkoje ir tod?l turi daugiau ?takos forex rinkai nei nauj? nam? [...]

Employment Cost Index

Employment Cost Index darbo j?gos vert?s indeksas, parodo darbo umokes?io poky?ius priva?iame ir valstybiniame sektoriuose. Skelbiami duomenys naudojami kaip infliacini? proces? alies ekonomikoje indikatorius. Kai ?mon?s daugiau moka darbuotojams, padid?jusios s?naudos paprastai perduodamos vartotojui. Employment Cost Index reikm? skelbiama [...]

Core Durable Goods Orders

Durable goods orders - is indikatorius rodo alies gamintojams pateikt? ilgalaikio vartojimo preki? usakym? apimtis, iskyrus transporto usakymus. Indikatorius yra svarbus forex rinkai. Usakym? skai?iaus padid?jimas rodo gamintoj? veiklos aktyv?jim? ir yra teigiamas veiksnys ekonomikos vystymuisi ir nacionalin?s valiutos kurso augimui. Kartu [...]

Crude Oil Inventories

Crude Oil Inventories naftos atsarg? lygis. Kiekvien? tre?iadien? JAV Energetikos departamentas skelbia savaitinius naftos atsarg? duomenis. ie duomenys turi ?takos naftos produkt? kainai, kuri daro ?tak? infliacijai, taip pat daro poveik? daugeliui pramon?s ak? augimui, kurios priklauso nuo naftos gamini?. Nors tai JAV rodiklis, jis daro [...]

CB Consumer Confidence

CB Consumer Confidence - vartotoj? pasitik?jimo indeksas. Tai yra suminis indeksas, sudarytas i keli? rodikli?, atspindin?i? vartotoj? nuotaikas. I jo sprendiama, kaip gyventojai vertina dabartin? ekonomikos b?kl? ir jos perspektyvas, ar ketina didinti vartojim? ir pan. Indeksas skai?iuojamas nuo 1967 met? ir yra vienas svarbiausi? JAV [...]

Komentuoti:

Vardas (privaloma):
E-paštas (neskelbiamas) (privaloma):

2024 iForex.lt | Turinys | Forex Bonusai | Forex Brokeriai | Kontaktai
Patalpinta : Link. Dėkojame: Link | Link